string(3) "wow"

Polityka prywatności

Pobierz plik PDF

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest WB Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43/1a, 02-031 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000645079, NIP: 7010629387, REGON: 365782008.

II. Dane kontaktowe administratora danych osobowych

Z Administratorem można się skontaktować:

a) telefonicznie pod numerem: (+48) 884 622 470,
b) za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@winebureau.pl,
c) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Grójecka 43/1a, 02-031 Warszawa.

III. Źródło pochodzenia danych, kategorie danych.

Administrator pozyskuje Państwa dane bezpośrednio od Państwa za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: www.winebureau.pl.

Przetwarzane dane osobowe należą wyłącznie do kategorii danych zwykłych. Dane te obejmują dane identyfikacyjne w postaci: Państwa imienia, numeru telefonu komórkowego oraz/lub adresu e-mail.

IV. Zakres przetwarzania danych, cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w zakresie i w celu:

a) wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – tj. w celu odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość lub zapytanie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest marketing bezpośredni oferowanych przez Administratora usług w oparciu o analizę ruchu klientów na stronie internetowej Administratora oraz podniesienie jakości świadczonych przez Administratora usług – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na marketing bezpośredni i przesyłanie informacji handlowej drogą poczty elektronicznej i/lub drogą telefoniczną.

V. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Administrator przetwarza Państwa dane w sposób w pełni zautomatyzowany, tj. bez ingerencji człowieka, przesyłając zwrotną wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Państwa dane osobowe mogą podlegać okresowemu profilowaniu, czyli ich zautomatyzowanej analizie i opracowaniu przewidywań na temat Państwa preferencji lub przyszłych zachowań dla określenia przez Administratora, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani przy wykorzystaniu takich narzędzi jak Google Analytics.

VI. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do czasu realizacji Państwa żądania wyrażonego w wiadomości przesłanej do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego lub do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie wyrażone w wiadomości przesłanej do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia przesłania przez Państwa do Administratora ostatniej wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego lub z adresu poczty elektronicznej, podanego przy pierwszym kontakcie z Administratorem.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Państwa dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

VII. Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

a) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. banki, sądy, organy państwowe, Prezes UODO,
b) świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek, informatyczne i telekomunikacyjne,
c) dostawcy usług wspierających Administratora w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, dostawcy narzędzi do monitorowania i analizy ruchu użytkowników, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail).

Spółka przekaże Państwa dane osobowe podmiotom wskazanym powyżej wyłącznie w sytuacji, gdy to będzie niezbędne do realizacji obowiązków i uprawnień Administratora wynikających z przepisów prawa lub jego uzasadnianych interesów.

VIII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

W związku z możliwym wykorzystywaniem przez nas usługi poczty elektronicznej Gmail, a także z narzędzi i systemów informatycznych służących do monitorowania i analiz związanych z ruchem użytkowników (takich jak np. Gmail, Google Analytics, które to narzędzia udostępnia firma Google Ilc. z siedzibą w USA (dalej: „Google”), Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zapewniamy, jednakże, że Google ani żadna inna firma poza podmiotem świadczącym na naszą rzecz usługi z zakresu email marketingu nie będzie uzyskiwał dostępu do jakichkolwiek danych, które pozwalałyby mu na ustalenie Państwa tożsamości. Przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych, bądź też w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”. Na chwilę obecną nie planujemy przekazywać w innym zakresie Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli coś się w tej kwestii miałoby się zmienić, aktualna informacja dostępna będzie na Stronie w niniejszej Polityce Prywatności.

IX. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Administrator zapewnia Państwu prawo:

a) dostępu do danych (informacje o przetwarzanych przez Spółkę danych oraz kopie danych),
b) sprostowania (poprawienia) danych,
c) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
d) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych),
e) przeniesienia danych do innego administratora danych,
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać wysyłając wniosek listownie, wysyłając wniosek za pomocą poczty elektronicznej lub też dzwoniąc pod numer Administratora (numer i adres podany w informacji powyżej). Aby mieć pewność, że jesteście Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Państwa osoby. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa, a możliwość skorzystania z uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz od celu ich przetwarzania.

X. Prawo do złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania

Jednocześnie informujemy, że jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego przysługuje Państwu prawo złożenia w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciwu, wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania i zautomatyzowania podejmowania decyzji – w przypadku jego realizacji, zaprzestaniemy tych działań.

Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w formie elektronicznej mogą Państwo dokonać wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: kontakt@winebureau.pl lub w formie papierowej przesyłając sprzeciw na adres Administratora wskazany w punkcie II powyżej.

W celu wyłączenia śledzenia Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, mają Państwo prawo skorzystać z urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

XI. Prawo do skargi

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

XII. Informacje o wymogu lub dobrowolności podania oraz konsekwencji ich niepodania

Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na Państwa żądanie lub zapytanie.

XIII. Dodatkowe informacje

  1. Administrator oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym spełniające również wymogi wskazane w RODO.
  2. Administrator zobowiązuje się do:
    a) zabezpieczenia Państwa danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 – 36 RODO,
    b) dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
  3. Administrator będzie dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze mające na celu przeciwdziałanie ewentualnym dalszym naruszeniom.
  4. Administrator zobowiązuje się do powiadomienia Państwa o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw i/lub wolności.