string(3) "wow"

Regulamin strony

Pobierz plik PDF

REGULAMIN ŚWIADCZENIA

USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Na podstawie przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną WB Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 43/1a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000581414, REGON 365782008, NIP 7010629387, której kapitał zakładowy wynosi 20.000,00 zł (opłacony w całości), ustala i publikuje niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 1. Definicje

 1. Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu zostały użyte niżej wymienione zwroty pisane wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a) Formularz kontaktowy – funkcjonalność Strony polegająca na umożliwieniu przesłania przez Użytkownika do Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem udostępnionego na Stronie formularza kontaktowego,
b) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
c) Umowa – Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem,
d) Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony (drogą elektroniczną) bez jednoczesnej obecności stron Umowy, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Strony polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi wysłanie do Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem Formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie,
e) Usługodawca – WB Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-019), przy ul. Grójeckiej 43/1a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000581414, REGON 365782008, NIP 7010629387, której kapitał zakładowy wynosi 20.000,00 zł (opłacony w całości), kontakt@winebureau.pl,
f) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usługi świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony lub odwiedzająca Stronę,
g) Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”,
h) Strona – strona internetowa zarządzana i prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem: www.winebureau.pl.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony dostępnej w Internecie, warunki zawierania i rozwiązywania Umów, tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Strony Regulamin przed zawarciem Umowy. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na trwałym nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze Strony.
 3. Użytkownik Strony jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usługi oraz przestrzegać postanowień Regulaminu podczas korzystania z niej.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę, która polega na nieodpłatnym udostępnieniu Użytkownikowi możliwości kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie.
 2. Z Formularza kontaktowego może skorzystać każdy Użytkownik Strony po wypełnieniu pól w Formularzu kontaktowym i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym Formularzu kontaktowym w celu kontaktu z Użytkownikiem wraz z udzieleniem odpowiedniej zgody, w zależności od wyboru kanału komunikacji.
 3. Użytkownik w dowolnym momencie może odwołać wszystkie lub wybrane zgody udzielone Usługodawcy poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e – mail: kontakt@winebureau.pl. Odwołanie zgody przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej odwołaniem.
 4. Użytkownik w dowolnym momencie może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych poprzez przesłanie wiadomości złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych elektronicznej na adres e – mail: kontakt@winebureau.pl. Usługodawca nie będzie przetwarzał danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych i nie będzie przesyłał Użytkownikowi informacji handlowych oraz informacji marketingowych w żadnej formie.
 5. Świadczona przez Usługodawcę Usługa polega na odpisaniu na wiadomość Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail lub na kontakcie telefonicznym z Użytkownikiem na podany przez niego numer telefonu kontaktowego.
 6. Skorzystanie przez Użytkownika z Formularza kontaktowego oznacza zaakceptowanie warunków świadczenia Usługi określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione przez Usługodawcę. Usługodawca świadczy Usługę zgodnie z Regulaminem.

§4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów Strony przez czas nieoznaczony, 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia.
 2. Dostęp do Strony nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek specjalnych wymogów. W szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Strony i przeprowadzenia procedury logowania się.
 3. W celu skorzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet (np. smartfon, tablet), posiadanie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej) z włączonymi plikami cookies, a w przypadku, gdy Użytkownik chce otrzymać informacje od Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej konieczne jest posiadanie co najmniej jednego aktywnego konta poczty e-mail. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.
 4. Użytkownik korzystający ze Strony, jest zobowiązany do:
  a) przesyłania i udostępniania za pośrednictwem Formularza kontaktowego danych o charakterze bezprawnym, w tym zawierających treści pornograficzne, rasistowskie, nawołujące do przemocy itp.,
  b) przesyłania i udostępniania za pośrednictwem Formularza kontaktowego treści obraźliwych, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich,
  c) rozpowszechniania za pośrednictwem Formularza kontaktowego reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej,
  d) rozpowszechniania wirusów komputerowych lub innych programów i plików mogących uszkodzić sprzęt użytkowników sieci,
  e) wykorzystywania Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, czy naruszający dobra osobiste Usługodawcy,
  f) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony.

§ 5. Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Usługa świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie. Usługa została udostępniona Użytkownikowi Strony w zakładce „Kontakty”.
 2. Stronami Umowy są Użytkownik i Usługodawca. Umowa zawierana jest na czas określony i ulega wygaśnięciu z chwilą wysłania przez Usługodawcę wiadomości do Użytkownika, stanowiącej odpowiedź na wiadomość przesłaną przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub podjęciu kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem.
 3. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól Formularza kontaktowego, znajdującego się na Stronie w zakładce „Kontakty”, które to pola obejmują podanie danych takich jak: imię, numer telefonu kontaktowego lub adres elektroniczny (e-mail), wpisaniu wiadomości kierowanej do Usługodawcy oraz:
  a) wpisanie wiadomości kierowanej do Usługodawcy,
  b) wypełnienie pól obejmujących podanie danych takich jak: imię, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika lub numer telefonu kontaktowego,
  c) zaznaczeniu przycisku o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
  d) zaznaczeniu przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia odpowiedniej zgody przez Użytkownika.
 4. Skorzystanie przez Użytkownika z Formularza kontaktowego jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie Usługi przez Usługodawcę.
 5. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest przesłanie przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej zwrotnej wiadomości e-mail na adres e-mail Użytkownika wskazany w Formularzu kontaktowym.
 6. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy o Usługę w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy polega na wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Usługę (np. wg wzoru: „Oświadczam, że odstępuję od Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, zawartej z Państwem w dniu …….., za pomocą formularza kontaktowego, udostępnionego na Państwa stronie internetowej: www.winebureau.pl.pl.”) na adres elektroniczny e-mail Usługodawcy: kontakt@winebureau.pl z adresu elektronicznego e-mail, który został zgłoszony przez Użytkownika w Formularzu kontaktowym.

§ 6. Prawa własności intelektualnej

 1. Strona zawiera informacje i materiały (np. teksty, grafiki, logotyp, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, itp.) chronione prawem autorskim i/lub prawem własności przemysłowej.
 2. Wszelkie prawa do informacji i materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej przysługują Usługodawcy.
 3. Użytkownik może korzystać z informacji i materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej zamieszczonych na Stronie wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Korzystanie z informacji i materiałów w innym zakresie niż ten, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.

§ 7. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w szczególności § 4 ust. 4 i przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega, że naruszenie postanowień Regulaminu określonych w § 4 ust. 4 powyżej może spowodować ograniczenie lub zablokowanie dostępu do Strony Usługodawcy, wstrzymanie świadczenia Usługi do czasu przedstawienia przez Użytkownika wyjaśnień dotyczących stwierdzonych naruszeń lub rozwiązanie w trybie natychmiastowym umów na Usługi przez Usługodawcę.
 3. Powyższe nie ogranicza prawa Usługodawcy i osób trzecich do dochodzenia swoich praw i roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, w związku z działaniami Użytkownika wskazanymi w § 4 ust. 4 powyżej.

§ 8. Reklamacje

 1. Użytkownicy Strony mają prawo do złożenia reklamacji.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem Formularza kontaktowego, a także poprzez przesłanie reklamacji na adres elektroniczny Usługodawcy kontakt@winebureau.pl lub w formie pisemnej przesyłając reklamację na adres siedziby Usługodawcy za pośrednictwem operatora pocztowego: WB Polska sp. z. o.o., ul. Grójecka 43/1a, 02-031 Warszawa (rekomendowany dopisek „Reklamacja”).
 3. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać, co najmniej dane Użytkownika w zakresie imienia i nazwiska lub nazwy firmy, opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz adres zamieszkania/adres siedziby lub adres e-mail w zależności od tego w jakiej formie Użytkownik oczekuje od Usługodawcy odpowiedzi na reklamację.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji od Użytkownika.
 5. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy określone usługi, inne niż Usługa dostępna na Stronie będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na podstronach internetowych dotyczących danej usługi.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
  a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa,
  b) zmiany w zakresie danych teleadresowych, danych firmy lub formy prawnej Usługodawcy,
  c) zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Strony.
 3. Każdy Użytkownik Strony zostanie poinformowany o treści zmian wprowadzonych do Regulaminu poprzez zamieszczenie przez Usługodawcę na Stronie informacji o zmianie Regulaminu i terminie wejścia w życie zmienionych postanowień, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia treści zmienionego Regulaminu na Stronie. Dalsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika oznacza akceptację Regulaminu po dokonanych zmianach.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie Umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem _____ roku.